Jump to content

སངས་རྒྱས། (ཐ་སྙད།)

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སངས་རྒྱས་ནི་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་མུན་པ་སངས་ཤིང་མཁྱེན་གཉིས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པ་སྟེ། སྤངས་རྟོགས་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གོ་འཕང་ལ་གོ དེ་ནི་སྐུ་གསུམ་མམ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནོ།།

གསལ་བཤད།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོའམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲྭ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]