སྙིང་རྗེ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞིའི་ནང་གསེས། ནད་སོགས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་སྟེ། རྣམ་པར་འཚེ་བའི་སེམས་ཀྱི་གཉེན་པོའོ།