Jump to content

ཤཱ་རིའི་བུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཤཱ་རིའི་བུ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགེ་ཕྲུག་མཆོག་ཟུང་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་དང་། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཅེས་འབོད་པ་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]