Jump to content

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཤམ་གསལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མིང་འབྱུང་ཚུལ།

[རྩོམ་སྒྲིག]

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཤམ་གསལ།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

སངས་རྒྱས།

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]