Jump to content

Category:ཐ་སྙད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཐ་སྙད་ཅེས་པ་དོན་གཉིས་ལ་འཇུག་སྟེ། མིང་ངམ། ཤེས་བརྗོད་འཇུག་གསུམ་གྱི་ཡུལ། རིག་གནས་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗོད་བྱེད་སྐད་ཆའམ་བརྡ་ཆད། དཔེར་ན་སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུའོ། །