Jump to content

མགྱོགས་ཟས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མགྱོགས་ཟས། ཧེམ་བག་དང་ཕོར་ཟས་སོགས་མགྱོགས་མྱུར་དུ་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་ཆོག་པའི་ཟས་རིགས་སོ། །ཞེས་རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་མིང་མཛོད་ལས་བྱུང་། འདི་ལ་མང་ཚོགས་རང་བཞིན་དང་། དུས་ཚོད་གྲོན་ཆུང་གཏོང་བ། སྟབས་བདེ་བ་བཅས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ལྡན། དེར་མ་ཟད་ཁ་ཏོག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ལྟོ་དངོས་ཀྱི་གྲས་སུ་གཏོགས་སོ། །