ལྷ་བཙུན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ལྷ་བཙུན་ཞེས་པའི་དོན་ནི། ལྷ་ནི་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཡིན་པས་སྐབས་འདིར་རྒྱལ་རྒྱུད་དམ་དཔོན་རྒྱུད་ལ་གོ བཙུན་པ་ནི་རབ་བྱུང་ལ་གོ་བས་ལྷ་བཙུན་ཞེས་པ་རྒྱལ་རྒྱུད་དམ་དཔོན་རིགས་སུ་སྐྱེས་པའི་མི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་གོ དཔེར་ན་ལྷ་བཙུན་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །