འོ་སྐོལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གོ་དོན།[རྩོམ་སྒྲིག]

འོ་སྐོལ་ཞེས་པ་ང་ཚོའམ་རང་རེ་ཞེས་པའི་དོན། བརྡ་རྙིང་རེད། སྡེ་རོང་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་དུ་ད་དུང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

དཔེར་བརྗོད།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]