Jump to content

དཀོན་མཆོག་གསུམ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་སྐྱབས་གནས་སུ་འཛིན་པའི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང་། ཆོས་དཀོན་མཆོག དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྟེ།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱབས་སེམས་ནི།

  • སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །
  • བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
  • བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །
  • འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲྲུབ་པར་ཤོག ། །།

པར་རིས་བར་ཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོའམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲྭ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]