Jump to content

དད་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དད་པ་ནི་མི་ཞིག་གི་བདེན་གཏམ་མམ་དངོས་པོ་སོགས་ལ་ཡིད་ཆིད་ཆེན་པོ་བྱེད་པའི་དོན་ལས་ ར་སྤྲོད་བྱེད་པ་རྨང་གཞིར་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་ཡིན​།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

=རྨོངས་དད་དང་། དང་བའི་དད་པ། ཡིད་ཆེས་དད་པ། མངོན་འདོད་དད་པ། མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་བཅས་ལས་ཕྱི་མ་ངེས་པར་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་ཞིག་དགོས། དང་པོར་མི་དགོས། གཞན་གསུམ་ལ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་ཡོད།

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=དད་པ།&oldid=134240"ལས་སླར་རྙེད་སོང།