Jump to content

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གནས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གནས་(ལེགས་སྦྱར་སྐད།: निर्वाण)ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]