Jump to content

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ཡིན་ཞིང་སུང་རབ་ཀྱི་ནང་དུ་འབོད་པ་ཡིན།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]