Jump to content

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་ནང་བསྟན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་ ཁོངས་གཏོགས་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་གྱི་བོད་དང་ ཧེ་མ་ལ་ཡའི་གྱི་བལ་ཡུལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་དང་ འབྲུག་ཡུལ་དེ་མིན་རྒྱ་གར་དང་ ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ།ལ་ཏགས་འབྲས་ལྗོངས་བཅས་སུ་ཡོད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

དང་པོ། སྟོན་པ་ཤ

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོའམ་དཔྱད་གཞི།

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]