བྱང་སེམས་ཅན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བྱང་སེམས་ཅན་ནི་ཁོག་པ་སྙིང་རྗེས་ཁེངས་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་མ་འོངས་པའི་ནང་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་བྱེད་འདོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། །

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]