Jump to content

Category:སྙན་ངག་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྙན་ངག་པ་ནི་སྙན་ངག་གསར་བཏོད་བྱེད་མཁན་ལ་ཟེར་ཞིང་། རྩོམ་པ་པོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། སྙན་ངག་པས་བྲིས་པའི་སྙན་ངག་ནི་བྱུང་རིམ་ཅན་ཡིན་ཆོག་ལ། བརྗོད་བྱར་མི་སྣ་དང་གཏམ་རྒྱུད་གང་རུང་ངམ། མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག དཔེར་ན། འཛམ་གླིང་སྟེང་ཆེས་རིང་བའི་དཔའ་བོའི་རྟོགས་བརྗོད་སྙན་ངག་རིང་མོ་གེ་སར་སྒྲུང་ལྟ་བུ། ཡང་བསྡུས་བརྗོད་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་ཆོག་ལ། དེང་རབས་སྙན་ངག་ལྟ་བུའམ། གོ་དོན་སྣ་མང་ལ་སྦྱར་ནས་འགྲེལ་ཆོག་གི་ཡོད། གང་ལྟར་དུས་རབས་མ་འདྲ་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲ་བ་ཁག་ཏུ་བརྗོད་བྱ་དང་མཚོན་ཚུལ་མ་འདྲ་བའི་སྙན་རྩོམ་སྣ་མང་བྱུང་དང་བྱུང་མུས་ཡིན།