བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྤྱིར་བོད་དུ་མཁས་པ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཀྱང་བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བོད་མཁས་པ་ཞེས་སྙན་་པའི་བ་དན་ས་གསུམ་དུ་གྲགས་ཡོད་པའང་སྔོན་དུས་སུ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་བོད་དུ་བྱོན་སྐབས་རེ་ཞིག་བོད་དུ་གྲང་མོའི་གནས་གཤིས་ལ་བརྟེན་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྙིང་ཁར་གནས་སུ་ཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ཡོད་མོད། དེར་རྟེན་བོད་མཁས་པའི་སྙན་ངག་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་མཁྱེན་པའང་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིན་པར་གྲགས།།