Category:ཕྱི་འབྲེལ་དང་དམག་དོན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཕྱི་འབྲེལ་དང་དམག་དོན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཕྱི་སྲིད་དང་ནང་སྲིད། རྒྱལ་སྲུང་གསུམ་ལས་ཕྱི་སྲིད་དང་རྒྱལ་སྲུང་གི་སྤྱི་བསྡོམས་ཡིན་ཞིང་། བོད་ལའང་རྒྱལ་ཁབ་མ་ཤོར་བའི་ཡར་སྔོན་དེར་འབྲེལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ཡོད།

རིགས་གཏོགས།

སྡེ་ཙན་འདི་ནང་ཁྱོན་སྡོམས་པས་ ༢༥ ནས་ གཤམ་གྱི་བྱེ་བྲག་སྡེ་ཚན།༢༥ subcategoriesཙམ་འདུག།