Jump to content

Category:ལོ་ཙཱ་བ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ལོ་ཙཱ་བ་ནི་དེང་གི་སྐད་དོད་ལྟར་བཤད་ན། བོད་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག ཨིན་ཇི་གཙོས་སྐད་རིགས་ཚང་མའམ། ཡང་ན། སྐད་བྱེ་བྲག་པ་གཉིས་ཕར་བསྒྱུར་ཚུར་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་མཁན་ལ་གོ་ཞིང་། ལོ་ཙཱའི་བྱ་བཞག་ལ་གསར་རྩོམ་གཉིས་པ་ཞེས་འབོད། ཁ་སྐད་དུ་ལོ་ཙཱ་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཟེར།