Jump to content

ལག་གཡེམ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ལག་གཡེམ།

ལག་གཡེམ་ཞེས་པ་ནི་ཆགས་པ་མཐོ་རུ་འཕེལ་བའི་ཆེད་དུ་ལག་པས་གཟུགས་པོའི་སྟེར་ཕུར་མཉེད་བཏང་བར་ཟེར།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལག་གཡེམ་ནི་ཆེས་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་ཆགས་རྩལ་ཞིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ནད་རིགས་བུ་བཙའ་སྔོན་འགོག་སོགས་ལས་གཡོལ་ཐུབ་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད།

ཆོས་ལུགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]