Jump to content

ཚོ་ཁག་གི་ཆགས་སྤྱོད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཆོ་ཁག་གི་ཆགས་སྤྱོད་ཞེས་པ་ནི་མི་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཆགས་སྤྱོད་བྱེད་པར་ཟེར།


གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]