ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།
Xinjiang in China (de-facto).svg

ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར , ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན