Jump to content

ཁམ་པོ་ཛ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཁམ་པོ་ཛ་ངམ་ཁམ་བྷོ་དི་ཡ་(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་ཕོམ་ཕེན་རེད།