Jump to content

བུ་ད་ཕེ་སིད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བུ་ད་ཕེ་སིད་(Budapest)ནི་ཧུང་གྷ་རི་ཡི་རྒྱལ་ས་རེད།

མིང་འབྱུང་ཚུལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

ངསདངསའམ ངམསང་སད ངའས་ངས་གངོས་ངམསད་གངའས ིངསཚམའསམབསདགམ་དབམ འམ་ིདབའ་གལམ་འ མབ་དིམ་བའམིགལམ་དབང ་སའིཙངཔ ིངུསཆའེཏ ངེུརཕའི་མརེལངམའགརབ་མགརང ིོར་ངམགལའསངིརུ མར་མ ར་འངིོའ་རམར་ིོམ་རམའིད་མཐསའམ འ་མའསི་མསགལའམ་འསིོམ་དརིགོམ་སའ ངམངཕའས་ི་ངལའསགམངའསལངིོའསང་འསདམང་གསདབཔ སངརུཡངའས་ ངས ང་གའསམཕངཡསའིངོམའ ང ཟས ངསག ངམས ངམང མསདབ་གལངམ དགབ་ལང དབ་གལང སདབ་གང མདབང འསདི་གང་འསལཞ ངའསང ངཕསུངཙཕའསུ འ སང ུའསཙ ཞའས་ད མོའསདུམ ོུཕའསོའམི འསམངང ིོཕའ ངམསགོངམའསུཕོང འསོི སིོ སའོངའསམང འསོིམིོ སམངོསིའཕ མསའངསོིཕངམསིོདངམའསོཕངམ འསངིམའསཞོངམ ིོཞའས མཡིཞའོང་ འོངུ འསོཙང ིའསདཞངུ འཆེཙཏིའེརཡ མལ ངམསདརིམཡདོཞངམསརཏ་གལ སཡངམ ེཆམསདངམིལའསདར ངཏིལསད་ང འསིལུ ཡམསད་གལང མའསདིོུཏ ཡའཆེགལངལདག སོའདམདང ཕསེ་ཏལཞསེམ འཆཞམ དངསིོུ ིོངཡུ༩འཆེིདངཏགལསཕམའདས ངམའེགལད ངའསདཆེུསངསད་གལ ང་སདང་གལའསད མངཏས་དང སདངམའསདང འསད་ངམའསད་གགལཞ དམངའསད ཡངིོའསངམའསདམངསདུའངམསའདམ ངོིུའསདངམ ོཕིའསདངཇ

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།[རྩོམ་སྒྲིག]