Jump to content

སི་ལོ་ཝེ་ནི་ཡ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སི་ལོ་ཝེ་ནི་ཡ་(Republika Slovenija)ནི་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་ལི་པོ་ཡ་ན་རེད།


མིང་འབྱུང་ཚུལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

Links[རྩོམ་སྒྲིག]