Jump to content

སུད་སི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སུད་སི་ནི་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་པེར་ནེ་རེད།

མིང་འབྱུང་ཚུལ།

[རྩོམ་སྒྲིག]

སུད་སི་ཡུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མིང་ནི། སུད་སི་ཡུལ་གྱི་མིང་། སྐད་རིགས། གཞུང་འབྲེལ་མིང་། བསྡུས་མིང་། བསྡུས་ཡིག འཇར་མན་སྐད་ Schweizerische Eidgenossenschaft Schweiz Sz ཕ་རེན་སི་ Confederation Suisse Suisse Sui ཨི་ཊ་ལི་ Confederazione Svizzera Svizzera རོ་མ་ནི་ Confederaziun Svizzer Svizra དབྱིན་སྐད་དུ་ Swiss Confederation Switzerland ལ་ཊིན་ Confoederatio Helvetia Helvetia CH

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཆོས་ལུགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]