Jump to content

པུ་ར་ག་རི་ཡ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

པུ་ར་ག་རི་ཡ་(Република България )ནི་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་སོ་ཧྥི་ཡ་རེད།


མིང་འབྱུང་ཚུལ།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]