ཐའེ་ཝན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཐེ་ཝན། ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།
Jump to navigation Jump to search
ཐེ་ཝན་
དར་ཆ། རྒྱལ་རྟགས།
Locator map of the ROC Taiwan.svg
中華民國
Zhōnghuá Mínguó Tiong-hoâ Bîn-kok
Republic of China Chûng-fà Mìn-koet
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག
ས་ཁུལ་རིམ་པའི་སྐད་ཡིག།
རྒྱ་ཡིག་།
ཧོ་ཀིན་དང་ཧ་ཀ་ ཕོར་མོ་ས།་
རྒྱལ་ས། ཐེ་པེ་
སྲིད་གཞུང་། དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས།


ཐེའི་ཕན། རྒྱ་ཡིག་དང་ཉི་ཧོང་ཡིག་ཏུ་台灣དང་臺灣 རྒྱ་ཡིག་སྟབས་བདེ་མར་台湾 དབྱིན་ཡིག་ཏུ་Taiwan ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་བསྒྱུར་ཐེབས་མེད་པའི་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ནི་ཐེའི་ཕེའི་Taipeiཡིན།

མིང་འབྱུང་ཚུལ་དང་ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཐེ་ཝན་དེ་དུས་རབས་དང་པོའི་གཡས་གཡོན་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་འུའུ། 吳ཞེས་པ་དེའི་མངའ་སྡེ་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་དེ་དུས་གླིང་ཕྲན་དེར་ཏུང་ཡིལ།東夷ཟེར་གྱི་ཡོད། དེ་རྗེས་ལོ་༢༠༠༠ལྷག་རིང་ཐེ་ཝན་དེ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་མངའ་ཁུལ་དུ་བརྗེས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། སྤྱི་ལོ་༡༨༩༥ལོར་གླིང་དེར་ཉེ་ཧོང་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་མཐར་སྤྱི་ལོ་༡༩༤༥ལོར་ཝེ་ཝན་བསྐྱར་དར།光復ཐུབ་སྟེ་ཀྲུང་ཧྭ་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ།中華民國གྱི་མངའ་སྡེར་ིགྱུར་ནས་སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་རྙིང་པའི་སྲིད་འཛིན་ཇང་ཅས་ཧྲི་蔣介石ཡིས་གཙོ་བྱས་པའི་སྲིད་རྙིང་དཔོན་རིགས། དམག་མི་དང་དེ་དག་གི་ཁྱིམ་གཞིས། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་མི་ཟེར་ཆ་ཤས་བཅས་པ་ཐེ་ཝན་ལ་ཕྱིར་གཤོལ་བྱས་ནས་ད་བར་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་དང་ཁ་བྲལ་དུ་གྱུར།

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཐེ་ཝན་ནི་ཨི་ཤི་ཡ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་ཅུང་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཕྱི་རོལ་པས་རྒྱ་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་སའི་སྐར་ཁུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་སྟེ། འཛམ་གླིང་ཁྱིམ་གཞིས་ཆེན་པོ་དེའི་ནང་མེད་དུ་མེ་རུང་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་པས། གུས་པས་མཚམས་དེར་ཐེ་ཝན་དང་སྐམ་ས་ཆིན་པོ་གཉིས་ཡུན་མི་རིང་བར་གཅིག་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སྐྱེལ་འདྲེན།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར་ཁྲི་༢༣༠༠་ལྷག་ཡོད།

ཆོས་ལུགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

གདོད་མའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས། དྭ་ཆོས་ལུགས། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས། ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་སོགས་ཡོད།

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]


"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཐའེ་ཝན།&oldid=135649"ལས་སླར་རྙེད་སོང།