Jump to content

Help:རྒྱན་ལྡན་དྭོགས་འདྲི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གནད་དོན་གང་གི་ཐད་དྭོགས་འདྲི་འམ་དྭོགས་འཆར་ཡོད་ཚེ། མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་གཤམ་གྱི་རྒྱུན་གཏན་འདྲི་ཚིག་དང་། ཡང་ན་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་སྟོང་ཆ་ཁ་སྐོང་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཆོག

[ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ཐོག་འཚོལ་ཞིབ་ ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ།

ཀློག་པ་པོའི་ཟློས་ཕྱོད་ཀྱི་འདྲི་གཞི། དང་ "ངེད་སྐོར་"ཤོག་ངོས། གི་ཐོག་དུས་རྒྱུན་གྱི་དྭོགས་འཆར་ཕལ་ཆེ་བ་ཡོད་པས། འདི་ནས་ཞིབ་ཕྲའི་གནད་དོན་རྒྱས་གཟིགས་ཡོད་པ་ཞུ།

དེ་མིན་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་སྟོང་ཆ་ཁ་སྐོང་སྟེ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཆོག . See གྲོགས་རོགས། : འཚོལ་ཞིབ། ནས་ཞིབ་ཕྲའི་རྒྱས་གཟིགས་ཡོད་པ་ཞུ།

There are other ways to browse and explore Wikipedia articles, many can be found at ཁོངས་མི་འདུ་ར། གཟིགས།


ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ རྩོམ་སྒྲིག་ ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་མཁྱེན་ན་ལམ་སེང་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་ཆོག་པ་མ་ཟད་ནང་དུ་ཉར་ཟིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཐམས་ཅད་བོད་ཡིག་གཉེར་མཁན་ཚང་མར་ཕན་པས་ཝེ་ཁེ་བོད་འགྱུར་མའི་ནང་དུ་ཧུར་བརྩོན་གྱིས་རྩོམ་ཡིག་ཁ་སྣོན་མཛོད་ : རྩོམ་སྒྲིག་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ། ཞེས་པའི་ཐོག་གཟིགས་པར་ཞུ།<. རྩོམ་ཡིག་ཅི་ལྟར་སྤེལ་བར་རྨོངས་ན་. བྱིས་པ་ཁང་། དུ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོད་བགམ་གྱིས་དང་། འདིར་གང་འདོད་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཆོག། ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ནི་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་ཕྱུག་པའི་གཟབ་ནན་གྱི་དྲྭ་ཚུགས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིར་གནས་འདིར་ཅི་དགར་དུ་མི་སྒེར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་ཐ་ཐོར་དང་རང་སྣང་གང་ཤར་གྱི་སྙན་ངག་ལ་སོགས་པ་མི་སྤེལ་བར་མཁྱེན། མ་ཟད་མཁྱེན་ཡངས་ལྡན་པའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་ནས་ངེས་དགོས་པའི་དོན་ཚན་ཁག་ཅིག་ནི།

  • ངེས་ཕར་དུ་རྩོམ་ཡིག་རྣམས་ཀློག་བདེ་བ་དང་གོ་བདེ་བའི་ཐོག་ཤུགས་སྐྱོན་རོགས་གནང། མ་ཟད་རྩོམ་ཡིག་རྣམས་དུམ་བུ་རང་སྒྲིགས་བཞིན་བལྟ་བདེ་ཡོང་བ་ཞིག་གནང་རོགས།
  • རྩོམ་ཡིག་བར་གསེང་ལ་དཔར་རིས་དང་བརྙན་ཡིག་སོགས་སྤྱོད་ན་དེ་བས་ལེགས།
  • ཡིག་གཟུགས་ཆུང་བའི་གནད་དོན་སེལ་བར་ཐོག་མར་རྩིས་ཐོ་བཀོད་རྗེས་ནང་དུ་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་codeབཞག་ནས་ཡིག་གཟུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཐུབ། དེ་ལས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན་ རོགས་རམ་ས་བཅད་ལ་གཟིགས་ཤོག

རྩོམ་ཡིག་གྱི་ནང་དོན་ཐོག་ ནོར་སྐྱོན་ནམ་ནོར་འཛོལ་ཡོད་པ་རྣམས་སྙན་འབུལ ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས།

If you spot a problem with an article, you can fix it directly, by clicking on the "Edit" link at the top of that page. See the "I want to edit Wikipedia" section of this page for more information.

If you don't feel ready or qualified to fix the article yourself, please post a message on the article's talk page. This will bring the matter to the attention of others who work on that article. There is a "Talk" link at the top of every article.

Alternatively you can contact us. If it's an article about you or your organization, see Contact us - Subjects.

རྩོམ་སྒྲིག་གསར་པ་ འམ་ བརྙན་རིས་ ཇི་ལྟར་འཇུག་དགོས་སམ།

Check Your first article to see if your topic is appropriate, then the Article wizard will walk you through creating the article.

Once you've created an article, see Writing better articles for guidance on how to improve it and what to include (like reference citations).

For contributing images, audio, or video files, see the Introduction to uploading images. Then the Upload wizard will guide you through that process.

བོད་ཡིག་ནང་འཇུག་ བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་གཤམ་འོག་གི་ཡིག་གཟུགས་དག་ལ་གནོན་ནས་ཕབ་ལེན་བྱས་ཆོག མ་ཟད་ངེས་པར་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དང་ Internet Explorer 8 ཡན་བེད་སྤྱོད་རོགས་གནང་།

གལ་འགངས་ཆེ་བའི་རོགས་རམ་ འབོད་ཐབས།

For your convenience, answers have been recorded for the most frequently asked questions.

You can ask questions about using Wikipedia at the Help desk or the Teahouse. Volunteers will respond as soon as possible.

Or place {{Help me}} (include the curly brackets) "then your question" on your talk page, and a volunteer will visit you there!

You can get live help with editing in the help chatroom.

I'm looking for help with something specific

  • Use the Search Help box at the top right of this page.
  • For comprehensive help page listings, start with the menu at Help:Contents/Browse.
  • For a list of the services and assistance that can be requested on Wikipedia, see Wikipedia:Requests.
  • If you are looking for an operational page, see Wikipedia:Department directory.
  • The blue bar below is a navigation box showing many of the help pages. Click "show" on the right to expand it.

Template:Help navigation