Jump to content

ཧོང་དུ་ར་སི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཐེ་གུ་སི་གེ་པ།

ཧོང་དུ་ར་སི་(Honduras)ནི་ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་ཐེ་གུ་སི་གེ་པ་རེད།