ཁོ་ལོམ་བི་ཡ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།
LocationColombia.svg

ཁོ་ལོམ་བྷི་ཡ་(Colombia)ནི་ཨ་མེ་རི་hagay་གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་སན་ཐ་ཧྥེ་པོ་གོ་ཏ་རེད།