བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:གདོང་འབག བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ།.jpg

བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ནི་བོད་ཡུལ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་ཡང་ན་ཧི་མ་ལ་ཡའིི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་(འབྲུག་ཡུལ་དང་ལ་དྭགས་བལ་ཡུལ་ད་དུང་འབྲས་ལྗོངས་)བཅས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

གྲུབ་མཐའ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]