Jump to content

གུ་ཝེ་ཐི་མ་ལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གྭ་ཏེ་མ་ལ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

གུ་ཝེ་ཐི་མ་ལ་(Guatemala)ནི་ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་གུ་ཝེ་ཐི་མ་ལ་གྲོང་ཁྱེར་རེད།