Jump to content

Category:རྙིང་མ་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རྙིང་མ་པ་ཞེས་པ་བོད་དུ་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བའི་རིང་ལུགས་དེ་ཉིད་འཛིན་མཁན་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པ་ལ་གོ །