Jump to content

ཧའོ་པཱར།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཧའོ་པཱར་(mbar)ནི་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་རེད།

༡ཧའོ་པཱར། = ༡/༡༠༠༠ ༠༠༠སྟོང་པཱར།(kbar) = ༡/༡༠༠༠པཱར།(bar)

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]