Jump to content

སུན་ཆོན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སུན་ཆོན་(༡༨༢-༢༥༢)(རྒྱ་སྐད།: 孙权)གྱི་མིང་གཞན་ལ་ཀྲུང་མོའུ་ཟེར་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་ཝུའུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་ཡིན། ཁོང་ལ་ཀྲོའུ་ཡུས་དང་ཡུའུ་སུའུ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་རོགས་ཐོབ་པ་དང་། འབྲི་ཆུའི་རང་གྲུབ་འགག་རོང་བཙན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཝུའུ་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས། ཁོང་གིས་འཁོས་ཞན་དུད་ཁྱིམ་གྱི་མི་བསྐོ་འཇོག་བྱེད་པར་དོ་སྣང་མཛད་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ་འདུམ་སྒྲིག་གནང་ལ། འབྲི་ཆུའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གསར་སྤེལ་བྱས།[༡]

མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

  1. ལོ་རྒུས་བཤད་པ། ༼ཀྲུང་གོའི་བྱིས་པའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས།༽ མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]