རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་མིང་ལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་མིང་ལ།

རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་མིང་ལ་(རྒྱ་སྐད།: 二十八宿) ནི་སྔ་རབས་ཀྱི་སྐར་ཚོམ་ཞིག་རེད།

རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་མིང་ལ་ཀྱི་གསལ་ཐོ།[རྩོམ་སྒྲིག]

གཡུ་འབྲུག[རྩོམ་སྒྲིག]

 • ནག་པ (角)
 • ནམ་གོང༌ (亢)
 • ནམ་འོག (氐)
 • ལྷ་མཚམས (房)
 • ལྡེའུ (心)
 • སྣྲུབས (尾)
 • ཆུ་སྟོད (箕)

རུས་སྦལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

 • ཆུ་སྨད། (斗)
 • གྲོ་བཞིན (牛)
 • བྱི་བཞིན (女)
 • མོན་གྲེ། (虚)
 • མོན་གྲུ (危)
 • ཁྲུམས་སྟོད། (室)
 • ཁྲུམས་སྨད། (壁)

སྟག་དཀར།[རྩོམ་སྒྲིག]

 • ནམ་གྲུ (奎)
 • ཐ་སྐར (娄)
 • བྲ་ཉེ (胃)
 • སྨིན་དྲུག (昴)
 • སྣར་མ (毕)
 • སྨལ་པོ (觜)
 • སྐར་མ་ལག (参)

ལྷོ་ཡི་རྒྱུ་སྐར་བདུན། ལྷོ་ཡི་ལྷ།[རྩོམ་སྒྲིག]

 • ནབས་སོ (井)
 • རྒྱལ (鬼)
 • སྐེག (柳)
 • མཆུ (星)
 • གྲེ། (张)
 • དབོ། (翼)
 • མེ་བཞི (轸)