Jump to content

རྒྱ་བོད་སྐད་ཁོངས་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རྒྱ་བོད་སྐད་ཁོངས་ནི་འཛམ་གླིང་གི་སྐད་ཁོངས་ཤིག་ཡིན་ལ།དེར་རྒྱ་སྐད་དང་བོད་འབར་སྐད་གཉིས་འདུས་ཡོད། རྒྱ་བོད་སྐད་ཁོངས་སུ་སྐད་རིགས་༤༠༠ལྷག་ཡོད།གཙོ་བོ་ཡ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱབ་ཡོད། དཔེར།ཀྲུང་གོའི་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་དང་།ཤང་ཀང་།ཨའོ་མོན།ཐའེ་དབན་དང་།འབར་མ།འབྲུག་ཡུལ།ནེ་པ་ལ།རྒྱ་གར།སིང་ཀ་ཕོར།མ་ལེ་ཞི་ཡ་སོགས་ རྒྱ་བོད་སྐད་སྐད་ཀྱིས་མ་ཡིག་བྱས་པའི་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་༡༥ལྷག་ཡོད། བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་མི་གྲངས་ལྟར་བརྩིས་ན།རྒྱ་བོད་སྐད་ཁོངས་ནི་དབྱིན་ཡོ་རོབ་ཀྱི་སྐད་ཁོངས་ཀྱི་སྐད་ཁོངས་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན།

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]