ཞི་ལིན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཞི་ལིན་ཟེར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་སོ་མ་ལི་དང་། ཏན་ཛ་ནི་ཡ། ཁེ་ནི་ཡ། ཨུ་གན་ད། ཨོ་སི་ཐྲི་ཡ་སོགས་ཡོད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]