Jump to content

མའོ་སོརོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
མའོ་སོརོ་ཕོ་བྲང་།

མའོསོརོ(ཧྥ་རན་སིའི་སྐད།: Montsoreau)ནི་ཧྥ་རན་སིའི་གྲོང་རྡལ་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཡུལ་སྐོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]