མའོ་སོརོ་ཕོ་བྲང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མའོ་སོརོ་ཕོ་བྲང་།(ཧྥ་རན་སེའི་སྐད།: Château de Montsoreau)ནི་མའོ་སོརོ།ཡི་ལུའུ་ཝར་གཙང་པོ།འགྲམ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། སྔོན་ཆན་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ཡིན་ལ་རྗེས་སུ་སྒྱུ་རྩལ་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལྦེ་ཁེ་མཉམ་སྤྱོད་ཐོན་ཁུངས་ཁྲོད་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྨྱན་སྦྱོར་མང་པོའི་ཐོན་ཁུངས: