Jump to content

བོད་ས་མཐོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བོད་ས་མཐོ་ནི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ལ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་དབུས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བྱང་ངོས་སུ་གནས་ཡོད་།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]