Jump to content

བོད་འབར་སྐད་རིགས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བོད་འབར་སྐད་ལུགས་ནི་རྒྱ་བོད་སྐད་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ཀྲུང་གོའི་ལྷོ་ནུབ་རྒྱུད་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབརྒྱ་གར་བྱང་ཤར་རྒྱུད། ནེ་པ་ལ། ཕ་ཁི་སི་ཐན། འབྲུག་ཡུལ། འབར་མ། ཐེ་ལན། ཡོ་ནན་བཅས་སུ་ཁྱབ་ཡོད། ༢༠༠༩ལོའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་ལ་གཞིགས་ན། བོད་སྐད་དང་འབར་མའི་སྐད་ཀྱི་ནང་ཁྱོན་སྐད་རིགས་༤༣༥ཚུད་ཡོད། དེའི་ནང་གཙོ་བོ་འབར་མའི་སྐད་དང་བོད་སྐད་དང་དབྱི་སྐད་བཅས་ཡོད།