Jump to content

བསམ་པའི་དགའ་རོགས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཕི་ལ་ཐོན།

བསམ་པའི་དགའ་རོགས་ཞེས་པ་ནི་ཕོ་མོའི་ལུས་འབྲེལ་མིན་པར་བསམ་བློའི་དགའ་པོར་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

== ལོ་རྒྱུས། ==ངའི་སེམས་ནང་གི་དགའ་རོགས་ཁྱོད་ལ་ཞུ་རྒྱུད་ནི་ ཀ་ཡིན་སེམས་དང་སྙིང་གི་གྲོགས་པོ་ལ་། ཁ་བརྩམས་མ་ཡིན་སྙིང་སྟང་ཁྱོད་ལ་གཤེད་། ག་པ་མཁྱེད་ཅང་མཁྱོད་རང་སེམས་ལ་དྲན་། ངའི་སེམས་པ་མཁྱོད་རང་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་།།

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]