Jump to content

པེ་ཅིང་གི་ཁྲང་ཞི།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

པེ་ཅིང་གི་ཁྲང་ཞི་ནི་ཀྲུང་གོའི་གནའ་བོའི་ཟློས་གར་ཁག་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་ཞིང་འདི་ནི་རོལ་དབྱངས་དང་། སྐད་ཡོད་པའི་ཁྲང་ཞི། སྐད་མེད་པའི་ཁྲང་ཞི། ཞབས་བྲོ། རྩལ་རྩེད་སོགས་མཉམ་དུ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]