Jump to content

ཞབས་བྲོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཞབས་བྲོ་ནི་ནམ་རྒྱུན་གཟུགས་པོ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག་རེད།

གསལ་བཤད།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]


smalldeliciousmonkey

[རྩོམ་སྒྲིག]