ཇ་ཝུའུ་ལུང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཇ་ཝུའུ་ལུང་(རྒྱ་སྐད།: 乌龙)ནི་སྐྱུར་ཕྱེད་ཙམ་ལངས་པའི་ཇ་ཡིན། ཇ་ལོའི་མཐའ་འཁོར་སྐྱུར་ལངས་ཡོད་པ་དང་དཀྱིལ་དུ་སྐྱུར་ལངས་མེད། དེ་ནི་ཇ་ལོ་སོས་པ་བརྔོ་བ་དང་སྐམ་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་བརྒྱུད་ནས་བཟོས་པའི་ཇ་ཡིན་ཞིང་། སྦངས་པའི་ཇ་ཁུ་མདོག་སེར་པོ་ཡིན​།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]