ང་རི་ཀ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ང་རི་ཀ[རྩོམ་སྒྲིག]

ལཉྫའི་ཡིག་གཟུགས་དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པའི་ཞིག་སྟེ། འདི་ལ་བྲིས་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཁག་ལྔ་ཡོད་པར་བཤད་ཅིང་། དེའི་དཔེ་རིས་ནི་《ཡིག་རིས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་མོ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ》ཞེས་པ་སྐུ་འབུམ་གདན་ས་ཆེ་ཤོས་རིན་པོ་ཆེའི་བླ་བྲང་དུ་ཤིང་དཔར་ཡོད་པ་དེའི་ཤོག་གྲངས་༤༥པར་གསལ་བར་དེར་གཟིགས།

དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།