གྱིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

རྒྱ་མོ་བཟའ་གྱིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ།ཡང་ན་ཀིམ་ཤེང་ཁོང་ཅོ་།ནི་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཀུང་ཅོ་དང་བོད་ཀྱི་བཙུན་མོ་ཞིག་རེད།

རྒྱ་ནག་ཀྱི་ཧྭང་ཏེ་ཐང་ཇུང་ཇུང་(ལི་བཞེར་ལང་མིག་སེར་)ཀྱི་བུ་མོ་དང་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་ཀྱི་བཙུན་མོ་ཞིག་རེད།