གུ་ཝ་ར་ནི་སྐད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

གུ་ཝ་ར་ནི་(Avañe'ẽ )ནི་པ་ར་གུ་ཡེ་ཨར་ཇེན་ཊི་ན་བྷོ་ལི་ཝི་ཡ་དང་ལྷོ་པུ་རུ་ཟིལ་ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་བཅས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།།གུ་ཝ་ར་ནི་སྐད་ལུགས་པ་ར་གུཡེ་(Paraguaygua)མབུད་ཨ་(Ayvu,Mby'a)ཀའི་ཝཱ་(Kaiwá)ཉན་དེ་ཝ་(Paî Tavyterã,Ñandeva)ཏ་པི་ཨེ་ཏེ་(Ñanaika)སིང་བྷ་(ནུབ་བོ་ལི་ཝི་ཡ་ཡི་སྐད་ལུགས་)དང་ཆི་རི་གུ་ཝ་ནོ་(ཤར་བོ་ལི་ཝི་ཡ་ཡི་སྐད་ལུགས་)རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐད།[རྩོམ་སྒྲིག]

A Ã Ch E G Ĝ H I Ĩ J K M Mb N Nd Ng Nj Nt Ñ O Õ P R S T U Ũ V Y
a ã che e ge ĝe he i ĩ je ke me mbe ne nde nge nje nte ñe o õ pe re se te u ũ ve y

གུ་ཝ་ར་ནི་སྐད་ཚིག་ཚོ།[རྩོམ་སྒྲིག]

བོད་སྐད། པ་ར་གུ་ཡེ་སྐད། མབི་ཡ་སྐད།
རྔ་ che xee
ཀྱེ་རང་ nde ndee
ཁོང་ ha'e ha'e
ང་ཚོ་ ñande,ore nhande,ore
ཀྱེ་རང་ཚོ་ peẽ peẽ
ཁོང་ཚོ་ ha'ekuéra
ཆུ་ y y
གཙང་པོ་ y,yguasu,paranã yakã
ས་ཆ་ yvy yvy
རི་ yvyty yvyty
གྲོང་ཁྱེར་ tava tetã
ལམ་ tape,tapeguasu tape
གནམ་ yvaga yva
ཉི་མ་ ára ara
མཚམ་ pyhare pyare
ཤིང་སྡོང་ yvyra yvyra
ཁྱི jagua jagua
བ་ཕྱུགས་ vaka vaka
བྱ་ guyra guyra
མི་ ava ava
མིག་ཁ་ tesa exa
མགོ་ akã akã
གཞྱུགས་པོ་ ete
གཅིག་ peteĩ peteĩ
གཉིས་ mokoĩ mokoĩ
གསུམ་ mbohapy mboapy
བཞིས་ irundy irundy
ལྔ་ po peteĩ ñirũ

༄༅༎ ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌།[རྩོམ་སྒྲིག]

དོན་ཚན་དང་པོ། པ་ར་གུ་ཡེ་ཡི་གུ་ཝ་ར་ནི་

  • Mayma yvypóra ou ko yvy ári iñapyty'yre ha eteîcha tecoruvicharendá ha acatúape jeguerekópe; ha ikatu rupi oikuaa añetéva ha añete'yva, iporâva ha ivaíva, tekotevê pehenguéicha oiko oñondivekuéra.
  • འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ཡོངས་ལ་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཆེ་མཐོངས་དང༌། ཐོབ་ཐངགི་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོར་རང་བྱུང་གི་བློ་རྩལ་དང་བསམ་ཚུལ་བཟང་པོ་འདོན་པའི་འོས་བབས་ཀྱང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བུ་སྤུན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན༎

མབུད་ཨ་གུ་ཝ་ར་ནི་ Oñe hendu Ypiranga gui hembé kangu'y
Xondáro sapukái mboryry
Kuara'y asá oexapé vy nhandereseka
Hendy pe arai re aguy

ཀའི་ཝཱ་གུ་ཝ་ར་ནི་ Eregwata-ramo ka'agwy-rupi erehexa gwa'a. Hagwe pytã porã. Oveve áry-rupi gwa'a. Oveve-ramo, "Kaa! Kaa!" he'i. Heta oĩ gwa'a ka'agwy-rupi.

'ཉན་དེ་ཝ་གུ་ཝ་ར་ནི་ Verá Mirim (Nino da Silva) Jajerojy jaha haguá Nhanderueté Yguassu rovai ja-u haguá tacuary porá Mamopa japyta vaerá japyta vaerá Typychi acaré

ཆི་རི་གུ་ཝ་ནོ་གུ་ཝ་ར་ནི་ Che aguata tape rupi. Mburiki oguata ita rupi. Reguata yvykuinti rupi. Jaguapy hare japituu. Kavaju reta opyta tujuápope.

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]