Jump to content

ཀྲུའུ་པའ་ཅེད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཀྲུའུ་པའ་ཅེད་(རྒྱ་སྐད།: 豬八戒)མིང་གཞན་དུ་ཀྲུའུ་ཝུའུ་ནེང་(རྒྱ་སྐད།: 豬悟能)ཡང་ཟེར་བ་དང་ཁོ་བོ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་གི་ཞོན་ཙང་གི་དགེ་ཕྲུག་གསུམ་ནང་གི་ཡ་གྱལ་ཅིག་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]